072 572 70 42 - MA t/m DON 9:00-17:00 & VRIJDAG 9:00-16:00 - Snel een reactie nodig? Mail ons: info@justprintit.nl

JUST PRINT IT – ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot
de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of
een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

Artikel 2 – Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van
alle tussen de opdrachtgever en Just Print It gesloten overeenkomsten.

Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk
en schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
Echter wanneer blijkt dat er een geschil is tussen de Algemene voorwaarden van Just Print It en die van de
opdrachtgever, dan zullen de Algemene voorwaarden van Just Print It altijd leidend zijn.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie
of soortgelijke mededeling verplicht Just Print It niet tot het sluiten van een overeenkomst met de
opdrachtgever.

Aanbiedingen van Just Print It zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden
aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 30 dagen is
aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een
overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst
ontstaat.

Aanbiedingen en offertes uitgebracht n.a.v. een te verwachten omzet / jaarafname van de opdrachtgever 
opgegeven aan Just Print It kunnen, indien blijkt dat de omzet / jaarafname niet behaald is, op nacalculatie
redelijkerwijs worden herberekend en worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 4 – Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de
uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade
vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde
winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die
van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
Just Print It heeft het recht het aanbod te herroepen tot 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding van de
opdrachtgever / wederpartij. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als
bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.

Artikel 5 – Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde
heffingen. De prijs die Just Print It voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend
voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale
prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte
van de voor het geheel opgegeven prijs.

Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de
overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben
gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde
calculatietarieven worden berekend.

Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is
overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen
prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de
wijziging bepaald volgens de gebruikelijke standaardtarieven.

Artikel 6 – Prijswijzigingen
Just Print It is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van
materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging
van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere
arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande
overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in
valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen,
ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden,
ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of
producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer
werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in
redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken
materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

Just Print It is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te
verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties
aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van
werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Just Print It zal binnen de grenzen van
het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie
althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7 – Betalingstermijn
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de
overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de op de faktuur vermelde betalingstermijn
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant
bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat
ingebrekestelling door de leverancier is vereist. 

Just Print It is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste
gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering
gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven. 

De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op
eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de
overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten
zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de
leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende
geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld
dienen te worden. 

Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de
vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit
bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in
rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn
verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde
bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,
deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van
de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 150,00. 

Artikel 8 – Bezorging – wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
Just Print It is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de
krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder
daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de
leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te
leveren zaken in ontvangst te nemen. 

Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van
de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de
overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 

Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen (*1). De opdrachtgever draagt steeds het risico
tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het
internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het
aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede
staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is
overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

*1   Just Print It behoudt zich het recht om redelijkerwijs kosten in rekening te brengen in gevallen waarbij
       blijkt dat de bezorgkosten de orderopbrengst overstijgt, alle franco leveringsafspraken komen in dit
       geval te vervallen.

Artikel 9 – Termijn van levering
Een door Just Print It opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook
bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft
gesteld. 

De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de
opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van
deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud
de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de
tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 

De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier, gehouden al datgene te
doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te
maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het
voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen van
het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7
bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de
opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De
leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van
de overeenkomst op te schorten totdat de op drachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de
leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

Artikel 10 – Onderzoek bij aflevering
De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van
in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek
en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere
ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 

De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in
gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden
beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek
respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. 

De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever
het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt,
aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of
verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van
dit artikel in acht heeft genomen. 

Artikel 11 – Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van
de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of
onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de
opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van
enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia. 

Artikel 12 – Zet-, druk- of andere proeven
De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen
zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame
spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden. 

Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de
proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven
in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 

Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs
zijn inbegrepen. 

Artikel 13 – Afwijkingen
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening,
kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring,
korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten
worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij
het individueel bepaalde zaken betreft. 

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een
ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen
van geringe betekenis te zijn. 

Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij
niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
oplage tot 20.000 eenheden: 10%
oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en
kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het
minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend. 

Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van
geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen
vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De
desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op
diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. 

Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn
toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende
algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De
desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever
op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden. 

Artikel 14 – Abonnementsvorm / afdrukken op aanbetaling
De opdrachtgever draagt het risico dat wanneer binnen 12 maanden nadat de abonnementsvorm is
is ingegaan / c.q. tot betaling is overgegaan blijkt dat het abonnement niet volledig is verbruikt; het recht
op de nog te maken afdrukken vervalt. Doch kan Just Print It bij orders die niet toereikend zijn op het
abonnement deze eenzijdig geldig verklaren bij aanvulling van het abonnement met het
gebruikelijke aantal afdrukken. 

Artikel 15 – Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk
en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door
opzegging worden
beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een
periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een
periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt. 

Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die
regelmatig verschijnt. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de
vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden
tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave. 

Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met
ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 

Artikel 16 – Auteursrechten
De opdrachtgever garandeert Just Print It, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name
door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals
kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden
kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of
internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom
dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier
zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving
geldend kunnen maken. 

Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van
dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de
nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt
vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten
maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende
op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst
vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen,
informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en
soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke
post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 

De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin
als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor
zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de
leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces
worden verveelvoudigd. 

De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de
door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet
1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het
recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot
verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces. 

Artikel 17 – Eigendom productiemiddelen
Alle door Just Print It vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en
met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en
macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen,
(folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Just Print It, ook als
deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 

Just Print It is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
Just Print It is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te
bewaren. Indien Just Print It en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door Just Print It zullen
worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier
instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. 

Artikel 18 – Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Just Print It zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem
toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring
alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een
verzekering voor dit risico af te sluiten.

De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de
leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een
duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het
geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Just Print It op verzoek tegen
vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

De opdrachtgever verleent Just Print It pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de
overeenkomst met Just Print It door hem in de macht van Just Print It worden gebracht, zulks tot
meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook
aan Just Print It verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede
begrepen.

Artikel 19 – Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Indien de opdrachtgever met Just Print It is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of
producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te
dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te
beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van Just Print It vragen.

De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de
daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid
voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van Just Print It vragen. De
opdrachtgever staat er voor in, dat Just Print It een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De
bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Just Print It houdt niet in de erkenning
dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

Just Print It is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de
bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
Just Print It kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de
overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever
aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het
aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage
aangeleverde materiaal of producten.

De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of
kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst
opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of
producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de
toegepaste oppervlaktebewerkingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Just Print It noch aansprakelijk worden gesteld voor
het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem
van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als
deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of antismetpoeder.
De opdrachtgever is gehouden Just Print It op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens
de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

Just Print It is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd
materiaal en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van
Just Print It gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij
Just Print It af te halen.

Artikel 20 – Overmacht
Tekortkomingen van Just Print It in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden
toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan diens schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in
het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Tekortkomingen van Just Print It in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog,
mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer,
stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven,
gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand,
machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden,
uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke
materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere
soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven
de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 21 – Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Just Print It uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot
een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de
overeengekomen prijs.

Just Print It is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat
opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of
verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken
of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Just Print It is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde
goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
Just Print It is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen
en door de leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de
opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan
van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft
verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen
aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Just Print It alles
vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Indien Just Print It terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de
opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt
gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Just Print It alles vergoeden wat hij aan
deze derde dient te voldoen.

Artikel 22 – Geschillen; Scheidsgerecht voor de Grafische Industrie
Bevoegd tot kennisneming van het geschil is uitsluitend de arrondissementsrechtbank in of nabij de
vestigingsplaats van Just Print It te Heerhugowaard, onverminderd de wettelijke bepalingen
betreffende de kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van Just Print It om desgewenst de
rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

Is de opdrachtgever een consument, dan is hij binnen één maand nadat Just Print It zich schriftelijk
op dit artikel heeft beroepen, bevoegd te verklaren, dat hij kiest voor beslechting van het geschil
door de volgens de wet bevoegde rechter. In dat geval is de laatstgenoemde rechter bevoegd.
Een geschil is aanwezig, wanneer een van partijen verklaart dat dit het geval is.

De arbiters zullen recht spreken als goede mannen naar billijkheid, zonder aan de strenge regelen
van het recht gebonden te zijn.

Artikel 23 – Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het
Nederlandse recht.

Artikel 24 – Privacybeleid
Just Print It gaat vertrouwelijk om met uw persoongegevens en verwerkt daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en verklaart
zorgvuldig om te gaan met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten / orders
hebben verzameld (offertes / orders / fakturen en met uw toestemming opgeslagen
databestanden).

Wenst u uw persoonsgegevens aan te laten passen / te wijzigen of te verwijderen?
Dan dient u dit schriftelijk aan ons door te geven, enkel de bij ons bekende contactpersoon
is hier toe bevoegd en de aanvraag dient gedaan te worden met een bij ons bekend emailadres.
Let wel dat op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen wij facturen met uw
(persoons)gegevens wettelijk dienen te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren.